R 164.43
Finalist - Maskew Miller Longman 2011 Literature Awards. Matsetseleko, jaaka leina la gagwe le itlhalosa, o nna matsetseleko mo go boneng gore maikemisetso le ditoro tsa gagwe di a diragala....

3-4 DAYS
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Finalist - Maskew Miller Longman 2011 Literature Awards. Matsetseleko, jaaka leina la gagwe le itlhalosa, o nna matsetseleko mo go boneng gore maikemisetso le ditoro tsa gagwe di a diragala.
Finalist - Maskew Miller Longman 2011 Literature Awards. Matsetseleko, jaaka leina la gagwe le itlhalosa, o nna matsetseleko mo go boneng gore maikemisetso le ditoro tsa gagwe di a diragala. O tlogela legae la gagwe, ka pelo e e botlhoko, go ya go senka bokamoso jo bo botoka. Batsadi ba Matsetseleko go lemogeng fa mosimane a tsene ka la seloko ba dira dithulaganyo tsa gore a bonwe, fela ga go nko epe e e tswang lemina. Mo go boneng katlego mo botshelong jwa gagwe o tsamaya a ithuta go le gontsi ka ga botshelo mme o tsamaya a kopana le batho ba ba nang le botho bao ba ikaelelang go mo tlhomola mmutlwa gore le ene a kgone go gata a gatoga. Kwa bofelong o ikgata motlhala go boela gae mme go tlheng ga gagwe gae o feta a tlhomola motse wa gaabo mmutlwa ka go ba thusa go o tlhabolola. Padi e, e e rokotsang e bile e humile ka lobebe la puo ya Setswana e, ke ya ga OM Lobelo yo e leng ene yo a tswileng mo legatong la bobedi la bafenyi ba Literature Awards mo ngwageng wa 2010. Barutwana ba tla ithuta go le gontsi ka go nna le maikaelelo le ditoro, go di sireletsa le go di diragatsa mo botshelong. E feta gape e ba ungwela puo le meila ya setso sa Batswana. "Baithuti ba tla itumelela go buisa padi e ka go dirisitswe Setswana se se humileng ebile se le lobebe. E tlhagisa sentle kgolo ya batsaya karolo, go simolola mo botsheng ba bona go tlha ba gola ba nna le malapa a bona." KME Tlhabanyane, moatlhodi wa MML Literature Awards. Padi e e na le ditirwana tse di tla thusang barutwana le barutabana go tlhelela ditheo tsa Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) ya dikwalo.

Dikwalo Othusitse Moses Lobelo Ntlhomole MMutlwa Padi Le Dintlhathutho

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page
x