Ka meragelo le mefanyetso ya bona ya go thaladika mathadinthako ka leleme le la Maaparaswana, babadi ba tla dukola mabosebosana ka merero ya go baka lethabo la go tsikiritla, la...
R 50.00